Ramadan : is de negende maand in de islamitische maankalender. Het is een heilig maand. In deze maand is de Koran geopenbaard. Het is ook de vastenmaand die begint bij de negende nieuwe maan van de islamitische kalender en eindigt bij de volgende nieuwe maan.
“ De maand Ramadan is het, waarin de Oplezing is nedergezonden tot rechte leiding voor de mensen en als bewijstekenen van de rechte leiding en de Onderscheiding. Wie uwer dan die maand beleeft, laat hem vasten voor de duur daarvan, maar als iemand ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. Allah bedoelt met u het gemakkelijke en niet bedoelt Hij met u het moeilijke; en mits dat gij het aantal volledig maakt en Allah’s grootheid betuigt wegens de leiding die Hij u gegeven heeft. En wellicht zult gij dankbaar worden.” (Soera 2,185)
In een heilige overlevering, ‘hadith Qoedsi’ heeft Allah gezegd: ‘ alle daden van de zonen van Adam zijn voor henzelf, behalve de vasten! Dat is zonder twijfel voor Mij. De waarde daarvan zal ik bepalen.’
In een andere overlevering zegt de Profeet: “ Als mijn volgelingen zich zouden realiseren wat Ramadan werkelijk betekent, dan zouden zij wensen dat het het hele jaar Ramadan was.’
Pas in het tweede jaar van de Hidjra, de emigratie naar Medina, werden de regels voor het vasten tijdens de maand Ramadan geopenbaard. De Profeet had de gewoonte iedere maand drie dagen te vasten.
* De maand ramadan verschuift elk jaar en is niet aan een seizoen gebonden. De islamitische kalender is een pure maankalender en telt 354 dagen zodat de ramadan ieder jaar 11 dagen vroeger valt. De stand van de maan bepaalt het begin van de ramadan die precies een maanmaand of 30 dagen duurt. Om de 33 jaar heeft de ramadan op dezelfde periode binnen de christelijke kalender plaats. Door deze verschuivingen is het mogelijk dat islamieten tot 18 uren dienen te vasten in de maand juli. In de winter moeten de islamieten slechts circa 10 uren vasten. Islamieten afkomstig uit Algerije, Tunesië en Turkije ontvangen de data van de astronomen. Marokkanen doen een beroep op het blote oog: zij vernemen pas de nacht ervoor het begin en later het einde van de ramadan.
In de moslimlanden gaan groepjes moslims op de 29e van de maand Sja’ban, de maand voor Ramadan, de daken van hun huizen op.
In sommige landen komt de maan, door het verschil in geografische ligging, een dag later op
dan in andere landen. De moslimgeleerden verschillen van mening of men in deze landen
ook later moet beginnen met vasten of niet. Er zijn verschillende overleveringen waarvan
– sommigen, zeggen dat wanneer één betrouwbare moslim de maan heeft gezien, de
Ramadan is begonnen voor alle andere moslims: “ Vast wanneer je de maan ziet.”
– anderen wijzen op een voorbeeld uit de Overleveringen van de Profeet, waarin de ene
groep moslims op een andere dag begonnen was dan de andere groep.
– de meeste commentatoren erop wijzen dat men de maan in eigen land of gebied gezien
moet hebben om te kunnen beginnen met vasten.
Om het einde van de Ramadan vast te stellen zijn twee betrouwbare getuigen nodig
* De betekenis van de Ramadan:
– het herinnert de moslims aan de afzondering van Mohammed in de bergen nabij Mekka voordat de profeet zijn prediking begon. Het is een herinnering aan het eerste religieuze optreden van Mohammed en aan de eerste visioenen waarvan de profeet der profeten gewag maakt. De heilige nacht is de nacht dat de Koran door de engel Gabriël aan de profeet Mohammed werd gegeven. Die nacht is een speciale dienst in de moskee terwijl er ook thuis veel gebeden wordt.
– er heerst een sterk gemeenschapsgevoel: arm en rijk leveren dezelfde inspanningen.
Overdag wordt er gevast en ‘s avonds zit iedereen gezellig samen rond de tafel.
Vrienden, buren en kennissen worden uitgenodigd, speciale gerechten klaargemaakt.
– men leert zo wat het betekent honger te hebben.
– het is een manier om
+ jezelf geestelijk en lichamelijk onder controle te krijgen. Zowel het lichaam als de geest worden gereinigd en zuiver gemaakt.
+ je hersenen, je geest te testen.
+ je te louteren
+ je karakter te sterken
+ je denken te verdiepen
* De voorschriften van de ramadan:
– De vasten is niet voorgeschreven voor alle dagen van het jaar maar voor een bepaald aantal dagen. Ook is het niet de bedoeling dat iedereen in alle omstandigheden vast.
Mensen die hun gezondheid in gevaar brengen door te vasten zoals ouden van dagen, zieken, menstruerenden, zwangeren, zogende vrouwen en reizigers zijn vrijgesteld.
Zij die een aantal dagen niet kunnen vasten, dit door aanvaardbare redenen, moeten die gemiste dagen nadien inhalen.
– Vanaf de puberteit is elke islamiet, van welke status of rang ook, verplicht te vasten.
Jonge kinderen leren om in de mate van het mogelijke een paar dagen te vasten.
– Tijdens deze periode onthoudt iedere gelovige volwassene zich van zonsopgang tot zonsondergang van eten, drinken, roken, inspuitingen en seks. Men mag niet eens zijn mond spoelen of nat maken. In het Westen blijven de moslims tijdens de vastenperiode gewoon werken, wat de ramadan extra zwaar maakt. ‘s Nachts wordt er gefeest. Na het avondgebed, de salat al maghreb, is er een lichte maaltijd: er wordt eerst een dadel gegeten en dan volgt de maaltijd. Na het laatste gebed van de dag wordt de hoofdmaaltijd gegeten, de asjaaz. De moeders spannen zich dan bijzonder in om die zo goed en geraffineerd mogelijk te maken. Een avondmaal tijdens de ramadan bestaat altijd uit soep, pilav of rijst, dessert en fruit.
– Verbod slecht te praten over andere mensen en de plicht goed te zijn in daden voor anderen.
– Het is ook gebruikelijk dat mensen die een behoorlijke rijkdom hebben tijdens de ramadan zowat 2,5% van hun gespaarde geld afstaan aan de armen. Bij de mensen die een doorsnee inkomen hebben wordt €20 per lid van het gezin gevraagd. Dit bedrag wordt vastgelegd door de moslimraad.
– Tijdens de hongermaand worden de moskeeën druk bezocht, vooral ‘s avonds na het hoofdmaal.
– De laatste nacht, bij het verschijnen van de nieuwe maan, is het feest van de suikernacht. Dan trekken alle vaders, gekleed in het wit, als teken van reinheid, naar de moskee. Daar wordt opnieuw samen gebeden en bedankt iedereen elkaar voor de volharding tijdens de ramadan.
* De Koran leert het volgende over het vasten:
“ O gelovigen ,vasten is u voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan vroegere generaties, opdat u zelfbeheersing moge leren. Vast een bepaald aantal dagen. Maar als één van u ziek is of op reis, kan hij het voorgeschreven aantal dagen later vasten. En zij die er wel toe in staat zijn, mar het niet doen, hebben als vervangende plicht een behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelf iets goeds doet, is dat beter voor hem en dat jullie vasten is ook beter voor jullie, als jullie dat maar weten.” (Soera 2, 183-184)
“De maand Ramadan is het waarin de koran werd neergezonden als een leidraad voor de mensen en als duidelijke bewijzen van de leidraad en het reddend onderscheidingsmiddel.
Wie van jullie aanwezig is in de maand moet erin vasten en als iemand ziek is of op reis dan een aantal andere dingen. God wenst het jullie gemakkelijk te maken en niet moeilijk.
Maakt het aantal dus vol en verheerlijkt God. Misschien zullen jullie dank betuigen.” (Soera 2,185)
“ Het is jullie toegestaan in de nacht van de vasten omgang te hebben met jullie vrouwen: zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar. God weet dat jullie jezelf bedriegen, dus heeft Hij zich genadig tot jullie gewend en jullie vergeven. Hebt nu dus gemeenschap met haar en streeft naar wat God jullie heeft voorgeschreven. Eet en drinkt totdat voor jullie in de morgenschemering de witte draad van de zwarte draad te onderscheiden is. Vast dan volledig tot aan de nacht. En hebt geen gemeenschap met haar, terwijl jullie in de moskeeën verblijven. Dat zijn Gods beperkingen. Nadert ze niet te dicht. Zo maakt God zijn teken aan de mensen duidelijk. Misschien zullen jullie godvrezend worden.” (Soera 2, 187)
“ Op een dag kwam een man in verwarring bij de Profeet en zei: “ O Boodschapper van Allah, ik ben verloren! De Profeet vroeg hem wat er gebeurd was en hij antwoordde dat hij omgang had gehad met zijn vrouw tijdens de vasten. De Profeet vroeg of hij in plaats van deze dag twee maanden kon vasten, maar de man zei dat hij dat nooit zou volhouden. De Profeet vroeg of hij in plaats daarvan zestig armen kon voeden en toen hij weer neen antwoordde, vroeg de Profeet hem te gaan zitten. Daarna wachtte de Profeet een tijdje en ondertussen werd er een ‘araq’ of mand met dadels bij de Profeet gebracht. De Profeet vroeg: ‘ waar is die man die ik ondervroeg?’ En de man zei: ‘ hier ben ik’, waarop de Profeet hem op de mand wees en zei: ‘ neem dit en deel het uit aan de armen als aalmoes!’
De man antwoordde: ‘oh Boodschapper van Allah, moet ik het aan mensen geven die armen zijn dan ik? Ik zweer bij God dat er geen armer familie is dan de mijne tussen de twee lavavlakten van Medina. ‘Toen lachte de Profeet zo dat al zijn tanden zichtbaar werden en zei: ‘ geef het als voedsel aan je familie.”
* Gebruiken tijdens de ramadan:
– Eten van melk, soep, vruchtensappen, vers en gedroogd fruit en dadels
– Bereiden van verschillende soorten zoetigheden.
– Buren, dichtbij wonende familieleden en behoeftigen uit te nodigen voor de maaltijd tijdens het verbreken van de vasten
– verzamelen van overgebleven voedsel en het verdelen onder arme mensen
– kopen van kleren, cadeautjes en voedsel voorbehoeftige familieleden tijdens de laatste dagen van de Ramadan.
* Bij de toenadering christenen en moslims schreven de christelijke kerken van België aan de
moslimbroeders en zusters bij het einde van de ramadan in 1998: “ Aan God zij lof in het tegenwoordige bestaan en het hiernamaals” (Soera 28,70) “ Mijn tong zal uw lof zingen zonder verpozen” (Ps 28,70) Vrede zij u vanwege de Almachtige God, de Goedgunstige en Barmhartige die wij net zoals u dienen. Moge de ware vrede met u zijn op al uw wegen.
Aan het einde van uw vastenmaand groeten wij u van ganser harte, terwijl wij zelf verenigd zijn in het gebed voor de eenheid van alle christenen. Wij delen uw vreugde op het feest van ‘Id-al-Fitr’, het feest van het verbreken van de vasten, Ramadan-Bayrami. Over enkele weken beginnen voor ons de veertig dagen. Een tijd van gebed, godsvertrouwen en vasten, waartoe wij in ons geloof worden uitgenodigd. Ook voor ons betekent vasten een uiting van het ons verlaten op God, die waakt over de zijnen. Samen kunnen wij ons in die geest, gesterkt voelen om goed te handelen en de moeilijkheden van het leven aan te kunnen.
Moge God ons leiden in de wereld waarin wij allen op weg zijn. Zo kunnen wij elkaar nog beter ontmoeten met een gezuiverd hart elkaar beluisteren en meer samenwerken voor gerechtigheid en vrede. Moge de Almachtige en Barmhartige God onze harten verlichten.
Hij hoort immers het gebed van de nederige dienaar, die zich in alle eerlijkheid aan hem toevertrouwt. Vrede zij met u allen”.


Bron: users.skynet.be/religie_info_site/…/ramadan.html